Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1 “Staaldigitaal” is gevestigd te Zuidbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder
nummer 71746595. Hierna zal Staaldigitaal.nl nader worden aangeduid met “SD”.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van SD en/of alle
met SD gesloten overeenkomsten. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen met SD. Voorafgaand aan de definitieve bestelling heeft de klant kennis
genomen van deze voorwaarden van SD en heeft zij deze geaccepteerd.

2. SD accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar haar eigen voorwaarden en die
voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van SD
overeen dat SD niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.

3.1 Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is SD
gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde
gegevens door de klant, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van SD.

3.2 SD gaat uit van de juistheid van alle door de klant/andere partij aan haar verstrekte gegevens en gedane
opgaven. SD is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.

4. De overeenkomst met SD komt pas tot stand nadat SD de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. SD is
bevoegd de (voldoende) kredietwaardigheid voor de betaling van de geplaatste bestelling te beoordelen. In dat
geval komt de overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van een positieve beoordeling.

5.1 Verzending vindt in beginsel plaats binnen ca. 5 werkdagen na schriftelijke bevestiging door SD en betaling
door de klant. Afhankelijk van het soort bestelling en product kan de levertijd echter langer zijn (bijvoorbeeld
vanwege technische redenen of niet voorradig zijn van specifieke producten). De status van de bestelling wordt
desgevraagd door SD opgegeven. Opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen.

5.2 De kosten van verzending en/of transport zijn voor rekening van de klant.

6.1 De klant is verplicht het geleverde meteen bij aflevering op eventuele gebreken, tekorten of
beschadigingen te controleren. Eventuele reclames dienen binnen 2 (twee) weken na levering schriftelijk aan
SD kenbaar te worden gemaakt. Bij niet tijdige melding worden reclames niet meer in behandeling genomen.
Bij voorkeur ontvangen wij één of enkele voorbeelden van mancoverpakkingen.

6.2 Als de klacht gegrond is, neemt SD de manco goederen in originele verpakking terug en zorgt zij voor
spoedige herlevering of crediteert zij de levering.

Afkoelingsperiode/Annuleren

7.1 Annuleren van de bestelling kan tot het moment van verzending en/of transport. Speciaal bestelde of maatwerk producten kunnen niet worden geannuleerd. 

7.2 Gedurende 7 dagen na ontvangst van de bestelling kan de klant zonder opgaaf van redenen het geleverde
retourneren en de overeenkomst ontbinden. Alsdan betaalt de klant de kosten van verzending/transport en de
kosten van de retourzending. SD zal na ontvangst van de retourzending de betaalde bedragen (minus
voornoemde kosten van verzending/transport) terugbetalen. Dit geldt niet voor speciaal voor u bestelde producten en maatwerk. 

Betaling

8. Betaling van bestellingen geschiedt vooraf . Op rekening ter beoordeling en goedkeuring van SD Bij zelf
afhalen vooraf of contant. Bestellingen worden pas verzonden als de betaling heeft plaatsgevonden.

9. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief overige wettelijke heffingen. SD is bevoegd
prijsverhogingen door te berekenen aan de klant als deze plaatsvinden 3 maanden na bevestiging van de
geplaatste bestelling. Prijsverhoging kan ontstaan door bijvoorbeeld: stijging van grondstofprijzen,
productiekosten, transportkosten, heffingen e.d..

Aansprakelijkheid

10.1 SD is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde goederen
en/of verpakkingen in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor
zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van SD. De hier voorziene beperking van de
aansprakelijkheid van SD strekt zich ook uit tot werknemers van SD en/of door haar ingeschakelde
hulppersonen en/of fabrikanten.

10.2. In het geval dat SD toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van
aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid
van SD beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

  • het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen en/of fabrikant kan worden verhaald.
  • het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van SD uitkeert.
  • maximaal het bedrag dat SD voor de onderhavige ondeugdelijke goederen aan de klant heeft gefactureerd.

10.3 In ieder geval verjaart een eventuele claim van de klant of derden op grond waarvan SD aansprakelijk zou
kunnen worden gesteld voor de door deze geleverde goederen, waaronder eveneens een eventuele
productaansprakelijkheid van SD valt, nadat 3 (drie) jaren zijn verstreken, gerekend vanaf aanvang van de dag
volgend op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is
geworden of had moeten worden.

Vrijwaring

11. De klant vrijwaart SD voor alle aanspraken van derden ter zake van door SD geleverde goederen en/of
verpakkingen, waardoor die derden schade mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan
daarvan.

Eigendomsvoorbehoud

12. SD behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de klant geleverde goederen,
totdat de koopprijs daarvan, vermeerderd met verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.

13. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of
anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in
stand.

14. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

15. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen (vanwege de vestigingsplaats
van SD). Ingeval van levering aan een consument zal deze ook kunnen kiezen voor voorlegging van een geschil
aan de bevoegde rechter van diens woonplaats.